Regulamin sklepu

§ 1

Definicje

1. Przedsiębiorca- podmiot prowadzący za pośrednictwem sieci internet, sklep internetowy pod adresem: www.ukrainashop.com, tj. Volodymyr Berestovskyy, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Centrum Terapii Naturalnej Biodar Volodymyr Berestovskyy z siedzibą w Poznaniu (61-052), ul. Mogileńska 8/U3, zarejestrowaną przez ministra właściwego ds. gospodarki NIP: 6222378251, REGON: 300756094.

2. Administrator danych osobowych – Przedsiębiorca.

3. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.ukrainashop.com, prowadzący sprzedaż towarów na odległość.

4. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.

5. Użytkownik - każdy podmiot korzystający z internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.

6. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument, służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.

7. Newsletter – usługa świadczona przez Sklep na rzecz Użytkownika, który wyraził zgodę na przesyłanie Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu Sklepu, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska.

8. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z Przedsiębiorcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

10. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów.

11. Rejestracja – dobrowolne podanie danych, w tym danych osobowych przez Klienta Sklepu poprzez wypełnienie formularza dostępnego na łamach Sklepu.

12. Polityka prywatności- dokument dostępny na stronie www.ukrainashop.com, określający zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług witryny internetowej i Sklepu.

§ 2

Zasady korzystania ze Sklepu.

1. Klient ma możliwość kontaktu ze Sklepem w jeden z poniższych sposobów:

- stacjonarnie i listownie: pod adresem: Volodymyr Berestovskyy Biodar, ul. Mogileńska 8/U3, 61-052 Poznań

- telefonicznie: pod numerem telefonu (+48) 696 970 251;

- poprzez pocztę elektroniczną na adres: bok@ukrainashop.com

- przez formularz kontaktowy na stronie Sklepu.

2. Ze Sklepu mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.

3. Osoby, które nie ukończyły lat 18 mogą korzystać ze Sklepu za zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.

4. Osoby rejestrujące się w Sklepie oraz dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora danych osobowych na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.

5. W celu potwierdzenia prawidłowości danych podanych podczas rejestracji w Sklepie, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie danych.

§ 3

Zakupy w Sklepie, ceny, dostępność i dostawy towarów.

1. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:

a) dokładny opisu danego produktu i jego cech,

b) łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy,

c) dotyczące sposobu i terminu zapłaty,

d) dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.

2. Dokonanie zakupu towaru nie wymaga rejestracji w Sklepie.

3. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie Sklepu pod linkiem dostępnego po naciśnięciu przycisku „kupuję”, znajdującego się obok opisu danego produktu lub w podsumowaniu koszyka zakupów, w którym Klient podaje następujące dane:

a) imię i nazwisko lub nazwa firmy,

b) adres email,

c) numer telefonu,

d) NIP,

e) dane adresowe do wysyłki.

4. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu oraz informacjami wskazanymi w ust. 1 powyżej, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową poprzez kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”

5. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przez złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.

6. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia towarów pozbawionych wad.

7. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.

8. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta.

9. Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia wątpliwości.

10. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem, Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

11. Klient i Sklep związani są ceną towaru obowiązującą w chwili złożenia na ten towar zamówienia.

12. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:

a) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki doręczanej przez operatora pocztowego lub firmę kurierską,

b) zwykły przelew,

c) system płatności elektronicznych (tpay, payu, paypal),

d) płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

13. Termin na wykonanie płatności wynosi 7 dni.

14. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia w przypadku wyboru płatności za pobraniem bądź z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

15. Zamówiony towar jest wysyłany maksymalnie w przeciągu 1-3 dni roboczych:

a) od zaksięgowania kwoty należnej za produkt w przypadku wyboru płatności z góry,

b) od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku wyboru płatności przy odbiorze.

16. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, Poczty Polskiej lub do Paczkomatów InPost. Koszty przesyłki zostały określone w zakładce Wysyłka.

17. W przypadku zamówienia kilku sztuk towaru towar co do zasady pakowany jest zbiorczo w jedna przesyłkę, chyba że wybierając sposób dostawy Klient wskaże inny sposób pakowania i zaznaczy opcje odrębnej dostawy dla każdego produktu.

18. O wysyłaniu towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową.

19. Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru) przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za wydanie rzeczy (towaru)uważa się jej powierzenie przez Sklep przewoźnikowi, jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.

20. Wraz z produktem Sklep wysyła formularz informacyjny (pouczenie o odstąpieniu od umowy) oraz formularz o odstąpieniu od umowy – formularze stanowią załączniki nr 1 i 2 do Regulaminu.

21. Wraz z towarem wysyłany jest paragon potwierdzający dokonanie zakupu. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:

a) Imię i nazwisko/firmę,

b) Adres siedziby,

c) Numer NIP (w przypadku firm),

d) Numer zamówienia,

e) Adres korespondencyjny/dostawy towaru.

Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacje związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w Regulaminie.

22. Inne informacje dotyczące działania Sklepu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Sklepu, o promocjach przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

§ 4 Reklamacje.

1.W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 459) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 dalej jako: ustawa o prawach konsumenta)

2. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana (towar) ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z umową. W szczególności rzecz sprzedana (towar) jest niezgodna z umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta w tym przedstawiając próbkę lub wzór,

c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

d) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

3. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres: info@ukrainashop.com lub listem poleconym na adres: ul. Mogileńska 8/U3, 61-052 Poznań.

4. Wnosząc reklamację, należy podać następujące dane: imię i nazwisko, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.

5. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie wystąpienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy, Klient będący konsumentem, ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę (Sklep) albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

6. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

9. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.

10. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.

11. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 5 i 6 powyżej, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.

12. Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.

§ 5 Polityka zwrotów

Mają Państwo prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie zamówionego Towaru, lub w którym osoba trzecia (inna niż przewoźnik), i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie zamówionego Towaru.

Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach Konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu w szczególności do:

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

- produktów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia,

- produktów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po jego otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych (jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu),

- produktów, które po dostarczeniu (ze względu na swój charakter), zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

- umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Biodar Volodymyr Berestovskyy, ul. Mogileńska 8/U3, 61-052 Poznań, tel. 696950251, info@ukrainashop.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.ukrainashop.com/prawo-odstapienia-od-umowy. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Warunki zwrotu Towarów zakupionych w Sklepie internetowym www.ukrainashop.com

a) Po otrzymaniu od Państwa informacji o odstąpieniu od umowy prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Biodar Volodymyr Berestovskyy, ul. Mogileńska 8/U3, 61-052 Poznań, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 15 PLN.

b) Zwracany produkt/produkty wraz z dowodem zakupu (paragon/faktura VAT).

c) Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy, wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Do pobrania:

§ 6 Polityka prywatności

§ 1  INFORMACJE OGÓLNE

 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług witryny internetowej i sklepu internetowego www.ukrainashop.com.

 2. Administratorem danych osobowych jest Volodymyr Berestovskyy, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Centrum Terapii Naturalnej BIODAR, z siedzibą w Poznaniu (61-052), ul. Mogileńska 8/U3, email: info@ukrainashop.com.

 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 

§ 2 PRZETWARZANIE DANYCH

 1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami Umowy.
 2. Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo: 

-  do informacji na temat zasad przetwarzania danych i swoich praw w tym zakresie. 

- do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania lub usunięcia (jest to tzw. „prawo do bycia zapomnianym”);

- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego;

- od dnia 25 maja 2018 r. do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże Administrator uprawniony będzie do dalszego przetwarzania danych osobowych w niezbędnym zakresie, jeżeli po jego stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód;

- od dnia 25 maja 2018 r. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

 1. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez Administratora danych osobowych, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Aby wykonać uprawnienia do dostępu do danych, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, sprzeciwu Użytkownik może skorzystać z maila kontaktowego, jaki został podany w ustawieniach Państwa konta na stronie www.ukrainashop.com.

Można to również uczynić:

mailowo: info@ukrainashop.com

listownie: Volodymyr Berestovskyy Biodar, Dr. Biodar, ul. Kostrzyńska 6/1, 61-042 Poznań.

 1. W sytuacji uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, Użytkownik może wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce, po dniu 25 maja 2018 r., jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie potrzeb dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do posiadania danych.
 3. Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 4. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 5. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

3. W przypadku, gdy Użytkownik Serwisu złożył zamówienie na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest dostarczanie newsletterów lub w inny sposób wyraził zgodę na ich otrzymywanie, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celu wysłania Użytkownikowi newslettera. Szczegółowe zasady bezpłatnego dostarczania newsletterów określa Regulamin świadczenia usługi Newsletter.

O ile wyrazili Państwo zgodę na zapis do newslettera, podany przez Państwa adres email będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów sklepu www.ukrainashop.com. Zgoda może być cofnięta w każdym czasię, np. poprzez wysyłanuie e-maila do sklepu. 

§ 3 PLIKI COOKIES

 1. Witryna internetowa używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www      i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownik korzysta z witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. 
 4. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. 
 5. Witryna wykorzystuje następujące pliki cookies:
 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. 

§4 BEZPIECZEŃSTWO

 1. W  przypadku  naruszenia  ochrony danych  osobowych,  Administrator bez  zbędnej  zwłoki- w  miarę  możliwości, nie  później  niż  w  terminie  72  godzin  po  stwierdzeniu  naruszenia, zgłosi  je  organowi  nadzorczemu,  chyba  że  jest  mało  prawdopodobne,  by  naruszenie  to  skutkowało  ryzykiem  naruszenia  praw lub wolności osób fizycznych. 
 2. Administrator dokumentuje  wszelkie  naruszenia  ochrony  danych  osobowych,  w  tym  okoliczności  naruszenia ochrony  danych  osobowych,  jego  skutki  oraz  podjęte  działania  zaradcze.  
 3. Jeżeli  naruszenie  ochrony  danych  osobowych  może  powodować  wysokie  ryzyko  naruszenia  praw  lub  wolności osób fizycznych, Administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu. 
 4. Zawiadomienie, nie jest wymagane, w następujących przypadkach: 

- Administrator  wdrożył  odpowiednie  techniczne  i  organizacyjne  środki  ochrony  i  środki  te  zostały  zastosowane  do danych  osobowych,  których  dotyczy  naruszenie,  w  szczególności  środki  takie  jak  szyfrowanie,  uniemożliwiające odczyt osobom nieuprawnionym do dostępu do tych danych osobowych; 

- Administrator  zastosował  następnie  środki  eliminujące  prawdopodobieństwo  wysokiego  ryzyka  naruszenia  praw lub wolności osoby, której dane dotyczą; 

- wymagałoby  ono  niewspółmiernie  dużego  wysiłku.  W  takim  przypadku  wydany  zostaje  publiczny  komunikat  lub zastosowany  zostaje  podobny  środek,  za  pomocą  którego  osoby,  których  dane  dotyczą,  zostają  poinformowane w równie skuteczny sposób. 

§ 5 PRYWATNOŚĆ DZIECI

Ofertowane usługi nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 16 roku życia. W przypadku dowiedzenia się, że bez zgody opiekunów prawnych Spółka przetwarza dane osobowe dzieci poniżej 16 roku życia wówczas Spółka podejmie odpowiednie kroki w celu jak najszybszego usunięcia tych danych.

§ 6 PAŃSTWA PRAWA

Przysługują Państwu następujące prawa:

• prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych w zakresie określonym w art. 15 RODO;

• zgodnie z art. 16 RODO – prawo do sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych;

• zgodnie z art. 17 RODO – prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) zapisanych u nas Państwa danych osobowych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne:

- do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

- do wywiązania się z prawnego obowiązku;

- z uwagi na względy interesu publicznego;

- do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

• zgodnie z art. 18 RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile:

- prawidłowość danych osobowych jest przez Państwa kwestionowana;

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się ich usunięciu;

- nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

- wnieśli Państwo sprzeciw na podstawie art. 21 wobec przetwarzania;

• zgodnie z art. 20 RODO – prawo do otrzymania dostarczonych nam Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu administratorowi („prawo do przenoszenia danych”);

• zgodnie z art. 77 RODO – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z reguły mogą się Państwo zwrócić w tej sprawie do organu nadzorczego w miejscu Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub naszej siedziby przedsiębiorstwa. W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania lub usuwania danych, a także w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych w celach określonych w niniejszej polityce prywatności, prosimy o kontakt z administratorem danych: (adres email / ew. nr. telefonu). Prawo do wniesienia sprzeciwu Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w takim celu – ze skutkiem na przyszłość.

W przypadku przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń. Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych do powyższego celu.

§ 7 INTEGRACJA Z OPERATORAMI OPINII

W celu prezentacji zebranych opinii Klientów i oferty produktów dostępnych dla kupujących po złożeniu Zamówienia - z naszą stroną internetową zintegrowane są operatorzy opinii Okazje.info, Opineo oraz Trusted Shops.

Powyższe służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym prezentowaniu naszej oferty na rynku.

W tym celu serwer operatora systemu opinii zapamiętuje automatycznie tzw. logi serwera, zawierające np. Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe). Wskazane powyżej dane dostępowe nie podlegają analizie i są automatycznie nadpisywane w terminie do siedmiu dni od momentu zakończenia Państwa wizyty na stronie.

Przekazywanie danych do tych podmiotów następuje za uprzednią zgodą klienta, którą można w dowolnym momencie wycofać. W celu cofnięcia zgody prosimy o wysłanie maila na info@ukrainashop.com

§ 7 Postanowienia końcowe.

1. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

b) Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;

c) powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczne, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

3. Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu www.ukrainashop.com nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

4. Umowa jest zawierana w języku polskim.